วันที่   4   กันยายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมมาลย์ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  10  นางสาววชิราภรณ์ แพงทิพย์