วันที่   25   สิงหาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมมาลย์ 08.30-16.30   - ต้อนรับ เจ้าหน้าที่ สพฐ.กลุ่มนิติกร  8  นางสุดารัตน์ เอื้อสัจจผล