วันที่   24   สิงหาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการตัดสินการสร้างประกวดคลิปวิดีโอประกอบเพลง "บ้านเกิดเมืองนอน"  10  นางสาวลำภู สัพโส
ห้องปทุมทิพ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการกำหนด (ร่าง) ขอบเขตของงาน(Terms of Reference: TOR) การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  5  นางขวัญประไพ วิชญคุปต์