วันที่   31   สิงหาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 08.30-12.00   - ประเมินด้าน 1 และ 2 เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  10  นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์