วันที่   16   สิงหาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ 08.30-16.30   - การประชุมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับประประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting)  4  นางสาวธิดา ปรีชานุกูล