สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
วันที่   17   สิงหาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมศรีเมืองปทุม 08.30-12.00   - ทำบุญสำนักงานเขต  50  นางขวัญประไพ วิชญคุปต์
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 13.00-16.30   - พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  72  นางสาวสุพัตรา หงอกชัย