วันที่   10   สิงหาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 08.30-12.00   - นัดประชุมคณะกรรมการสืบสวนขัอเท็จจริง  5  ดาบตำรวจสมคิด ภู่​ผ่าน​