วันที่   11   สิงหาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ปีการศึกษา 2564  10  นางกอบแก้ว สังข์ทอง