วันที่   4   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 08.30-16.30   - นักศึกษาฝึกงาน  11  นางเพ็ญศรี ศิริวรรณ
ห้องประชุมศรีเมืองปทุม 08.30-12.00   - ต้อนรับรอง ผอ.สพม.ปท รักษาการ และแสดงความยินดีกับ ผอ.เขต และ รองกชพร  25  นางเพ็ญศรี ศิริวรรณ
ห้องประชุมศรีเมืองปทุม 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  17  นางสาววชิราภรณ์ แพงทิพย์