วันที่   1   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 08.30-16.30   - นักศึกษาฝึกงาน  11  นางเพ็ญศรี ศิริวรรณ
ห้องปทุมทิพ 08.30-16.30   - ประชุมประเมินผลงานทางวิชาการ  4  นางสาวธิดา ปรีชานุกูล