สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
วันที่   8   สิงหาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 08.30-16.30   - อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการคัดกรองนักเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  50  นางสาวศิริลักษณ์ อะยังกุล