สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
วันที่   6   สิงหาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 08.30-12.00   - คณะกรรมการกำหนดราคากลางรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและร่างขอบเขตงาน ครุภัณฑ์  55  นางสุดารัตน์ เอื้อสัจจผล
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 13.00-16.30   - ต้อนรับ ศึกษานิเทศก์  40  นางสาวพิชญ์สิณี เลี้ยวสุขแสง