สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
วันที่   31   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ 13.00-16.30   - การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564  10  นางสาวสุพัตรา หงอกชัย