วันที่   3   สิงหาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมมาลย์ 08.30-12.00   - ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 7/2565 ผ่านระบบ VDO Conference  6  นางสาวขวัญหทัย แพฟืน
ห้องปทุมทิพ 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการปรึกษาหารือการลงพื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้  15  นางสาวลำภู สัพโส
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียน ผอ.รร.ธัญบุรี..  5  ดาบตำรวจสมคิด ภู่​ผ่าน​