วันที่   4   สิงหาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 08.30-12.00   - การประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี “การแสดงลำตัด”  20  นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
ห้องปทุมทิพ 13.00-16.30   - ประชุมหารือเตรียมการจัดงานมุทิตาจิต ประจำปี 2565  8  นางขวัญประไพ วิชญคุปต์