สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
วันที่   3   สิงหาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมมาลย์ 08.30-12.00   - รายงานตัวพนักงานราชการ จำนวน 10 ราย  10  นางสาวขวัญใจ พูนสะผล