วันที่   6   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมศรีเมืองปทุม 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ ๒ (1 ตุลาคม 2564) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  15  นางสาวสุพัตรา หงอกชัย
ห้องปทุมทิพ 08.30-12.00   - ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญ  10  นางสาวเสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 08.30-12.00   - ประชุมผู้เชี่ยวชาญวิจัย  20  นางสาวเสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ