วันที่   22   กรกฏาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมมาลย์ 13.00-16.30   - ประชุมคัดเลือกรางวัล  10  นางสาวอารี กระจับเงิน