สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
วันที่   10   สิงหาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร -   - ปฐมนิเทศครู(ู้ช่วย  40  นางสาวปาริชาติ วัดแก้ว
ห้องปทุมทิพ 08.30-16.30   - การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563  10  นายอาทิตย์ เงินมาก
ห้องประชุมศรีเมืองปทุม 08.30-16.30   - ประชุมบุคลากร สพม.4  50  นางขวัญประไพ วิชญคุปต์