สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
วันที่   15   สิงหาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ 08.30-16.30   -  อบรมครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ผ่านช่องทางออนไลน์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  86  นางเพชราภรณ์ อยู่นาน