วันที่   26   กรกฏาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ScQA  10  นางสาวจีราภา ประพันธ์พัฒน์
ห้องปทุมทิพ 13.00-16.30   - ประชุมสรุปผลการคัดเลือกนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6  10  นางสาวลำภู สัพโส
ห้องปทุมมาลย์ 13.00-16.30   - การประชุมชี้แจงคู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน  10  นางสาวพิชญ์สิณี เลี้ยวสุขแสง