สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
วันที่   22   สิงหาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 08.30-16.30   - อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือใช้พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  86  นางเพชราภรณ์ อยู่นาน