วันที่   24   กรกฏาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ 08.30-16.30   - อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับนานาชาติ PISA 2022 ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านสมรรถนะความฉลาดรู้และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน  10  นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์