วันที่   31   กรกฏาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 08.30-16.30   - ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ร.ร.ในสังกัดสพม.ปทุมธานี  66  นายนิคม กกขุนทด