สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
วันที่   16   สิงหาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 08.30-16.30   - อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การคิดเชิงออกแบบศาสตร์การสอนบนฐานวิถีชีวิตใหม่” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  70  นางสาวกิติยา พรหมสอน