วันที่   23   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมศรีเมืองปทุม 08.30-16.30   - ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน รอง ผอ.ร.ร.  20  นางสาวอารี กระจับเงิน (บุคคล)
ห้องปทุมทิพ 08.30-16.30   - ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  5  นายภัฏฐกรณ์ อัครวัฒน์นนที