วันที่   25   กรกฏาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ 08.30-16.30   - การคัดเลือกรางวัล OBEC AWARDS  10  นางสาวอารี กระจับเงิน
ห้องปทุมมาลย์ 13.00-16.30   - การปฐมนิเทศครูผู้ช่วย 64 (รอบ 3)  7  นางสาวทราย ปรานสุจริต