สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
วันที่   29   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 08.30-12.00   - รับรายงานตัวครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ  30  นางสาวปาริชาติ วัดแก้ว
ห้องปทุมทิพ 08.30-12.00   - พิจารณานักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4  10  นางสาวลำภู สัพโส
ห้องประชุมศรีเมืองปทุม 08.30-16.30   - กศจ.ปทุมธานี ขอใช้ประชุมคณะกรรมการอนุพัฒนาการศึกษา  15  นางสาวอารี กระจับเงิน