วันที่   20   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมศรีเมืองปทุม 08.30-16.30   - ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน รอง ผอ.ร.ร.  20  นางสาวอารี กระจับเงิน (บุคคล)
ห้องปทุมทิพ 08.30-16.30   - ประชุม  5  นางสาวเสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ