วันที่   28   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ 08.30-16.30   - สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร  10  นางอมรรัตน์ งามบุญสร้าง
ห้องปทุมมาลย์ 08.30-16.30   - ประชุมคณะทำงาน สพม.ปทุมธานี  7  นางสาวศิริลักษณ์ อะยังกุล