สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
วันที่   15   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมศรีเมืองปทุม 08.30-12.00   - ศธจ.ปทุมธานี ขอให้ห้องประชุม อกศจ.ปทุมธานี  10  นางสาวอารี กระจับเงิน