วันที่   16   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมมาลย์ 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา  10  นางสาวลำภู สัพโส
ห้องประชุมศรีเมืองปทุม 08.30-16.30   - ทดสอบระบบออนไลน์ งานวันเกษียณอายุราชการ  10  นางเพ็ญศรี ศิริวรรณ
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 08.30-12.00   - ขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษา สังกัด สพม.ปท.  9  นางสาวแก้วตา ไพรงาม