สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
วันที่   24   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 13.00-16.30   - ออกข้อสอบคัดเลือกพนักงานราชการ  30  นางสาวอารี กระจับเงิน
ห้องประชุมศรีเมืองปทุม 08.30-12.00   - รับรายงานตัวครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ  20  นางสาวปาริชาติ วัดแก้ว