วันที่   27   กรกฏาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ 08.30-12.00   - ประชุมการคัดเลือกนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 ประจำปี 2565  11  นางสาวลำภู สัพโส
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 08.30-16.30   - อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏืบัติงาน  45  นางสาวอารี กระจับเงิน