วันที่   29   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ 08.30-16.30   - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ตามกรอบการประเมิน PISA สู่ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์ของผู้เรียน (PA)" ผ่านระบบ Zoom Meeting  10  นางสาวจีราภา ประพันธ์พัฒน์
ห้องประชุมศรีเมืองปทุม 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาจัดสรรโควตาลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (๑ ตุลาคม ๒๕๖4)  15  นางสาวสุพัตรา หงอกชัย