สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
วันที่   30   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมศรีเมืองปทุม 13.00-16.30   - การนิเทศ ติดตาม  25  นางสาวพิชญ์สิณี เลี้ยวสุขแสง