วันที่   7   กรกฏาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมมาลย์ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักสูตรพัฒนา รอง ผอ.รร.  10  นางสาวอารี กระจับเงิน
ห้องปทุมทิพ 13.00-16.30   - ประชุมคัดเลือกนักเรียนทุนนิธิพระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2565  7  นางสาวลำภู สัพโส