วันที่   26   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ 08.30-16.30   - อบรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตเด็กไทยฯ  10  นางสาวลำภู สัพโส