สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
วันที่   1   สิงหาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 08.30-16.30   - ประชุมการประเมิน ITA รร.คุณภาพประจำตำบลและ รร.ทั่วไป  111  นายนิคม กกขุนทด