สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
วันที่   25   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 08.30-16.30   - ประชุม ITA Online โรงเรียน 43 โรงเรียน  100  นายนิคม กกขุนทด