วันที่   8   กรกฏาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 08.30-16.30   - การประชุมเชิงปฏิบัตการพัฒนาระบบจัดทำสารสนเทศทางการศึกษา ปพ.3 แบบออน์ไลน์  50  นางสาวดลนภัส ประดับนิล