วันที่   12   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ 08.30-16.30   - การประชุม และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิจัย เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์ การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยระบบ online ผ่าน google Meet  5  นางสาวเสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ