วันที่   15   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมศรีเมืองปทุม 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)  15  นางสาวสุพัตรา หงอกชัย