วันที่   17   กรกฏาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 08.30-16.30   - อบรมโครงการเสริมสร้างพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย ในสถานศึกษา  50  นายเชิดพงศ์ พฤกษพงศ์