วันที่   11   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 08.30-16.30   - การสัมมนาออนไลน์ “SESAO PathumThani Webinar 2021 “Blended Learning : A new normal for 21st century learners.”  40  นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์