วันที่   26   มีนาคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ
13.00-16.30 น.
  - ประชุมการคัดเลือกการเขียนความประทับใจที่มีต่อพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,ชุดกาแฟ
 5  นางสาวธิดา ปรีชานุกูล