วันที่   6   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมมาลย์ 08.30-16.30   - สอบสัมภาษณ์สรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด  6  นางเพ็ญศรี ศิริวรรณ