สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
วันที่   13   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมศรีเมืองปทุม 08.30-12.00   - ประชุมการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  20  นางสาวขวัญหทัย แพฟืน
ห้องประชุมศรีเมืองปทุม 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษา  15  นางสาวอารี กระจับเงิน