วันที่   17   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมศรีเมืองปทุม 08.30-12.00   - จัดงานเกษียณอายุราชการฯ ประจำปี 2564 ออนไลน์  30  นางเพ็ญศรี ศิริวรรณ