วันที่   7   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมศรีเมืองปทุม 08.30-12.00   - พิธีรับมอบเงินอุดหนุนงบประมาณจากอบจ.ปทุมธานีให้ สพม.ปท และสถานศึกษาในสังกัด  40  นางเพ็ญศรี ศิริวรรณ